Regulamin

1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1.1 Sklep internetowy MilerMeble.pl, dostępny pod adresem internetowym www.milermeble.pl, prowadzony jest przez MILER MEBLE Mariusz Miler, Malichów ul. Polna 1, 46-380 Dobrodzień o numerze NIP: 5761438238.

1.2 Ogólne warunki sprzedaży / dostawy / zakupu / itp. stosowane przez zamawiających – odmienne, a w szczególności, ogólne warunki sprzeczne           z OWS, nie będą przez MilerMeble uznawane

– MilerMeble nie zamierza zawierać umów na ogólnych warunkach sprzedaży / dostawy / zakupu / itp. odmiennych lub sprzecznych z OWS.

1.3 MilerMeble zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS, w każdym czasie, poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach,                o których mowa w ust. 1.3. Przy składaniu zamówień na Produkty przez internet, zamawiający będą każdorazowo proszeni o potwierdzenie zapoznania się z OWS i ich akceptację.

2. Zamówienia

2.1 Zamówienia na Produkty mogą być składane poprzez stronę internetową www.milermeble.pl, bądź mailowo info@milermeble.pl

2.2 W celu zamawiania Produktów przez internet, należy zarejestrować się na Stronie: www.milermeble.pl, poprzez podanie prawidłowych, dokładnych        i kompletnych danych wymaganych do rejestracji, wskazywanych w tymże procesie. W przypadku zmiany podanych danych należy o nich poinformować MilerMeble, poprzez aktualizację danych na Stronie. Przy rejestracji na Stronie, zamawiający zostanie poproszony o podanie loginu i hasła, które należy zachować w poufności i nie ujawniać go osobom trzecim. W przypadku naruszenia poufności, zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za korzystanie z hasła przez osoby trzecie i zamówienia złożone z użyciem hasła, nawet jeśli zostały złożone bez wiedzy zamawiającego. W razie podjęcia podejrzeń przez zamawiającego, że ktoś korzysta z jego hasła, zamawiający powinien o tym niezwłocznie poinformować MilerMeble. Zamawiający może także samodzielnie zmienić hasło, jak również w panelu swojego konta wyświetlić listę ostatnio złożonych zamówień.

2.3 Przez złożenie zamówienia, w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2.1, zamawiający akceptuje ofertę zakupu Produktów na warunkach określonych w OWS.

2.4 Złożone zamówienie nie stanowi wiążącej umowy do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez MilerMeble.               W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez zamawiającego zgodnie z ust. 2.2. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji, jeśli MilerMeble nie odmówi realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Powyższe zapisy            nie mają zastosowania w przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ust. 2.5 lub w przypadkach opisanych w ust. 2.6.

2.5 MilerMeble realizuje zamówienia na Produkty w granicach aktualnie dostępnych zapasów.

2.6 MilerMeble zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach: w przypadku braku dostępności zamawianych Produktów, jak również w przypadku opóźnienia zamawiającego w zapłacie już wystawionych faktur, upadłości lub zagrożenia niewypłacalnością zamawiającego. Ponadto MilerMeble zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez internet, jeżeli dojdzie do błędnego wyliczenia należności przez system komputerowy, stosowany do obsługi procesu sprzedaży przez internet                   (w szczególności należność wyliczona przez system będzie wyższa lub niższa niż należność ustalona zgodnie z OWS). W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, MilerMeble skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie bądź mailowo, w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.

2.7 Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie mailowo formularza (wzór zawarty na końcu regulaminu).

3. Dostawa Produktów

3.1 MilerMeble dołoży starań, aby realizować przyjęte do realizacji zamówienia w terminie do trzech miesięcy od otrzymania zamówienia,                        z zastrzeżeniem par. 6 ust. 6.4 (zdanie drugie).

3.2 Jeśli zamawiający będzie zainteresowany realizacją zamówienia w terminie innym niż wynikający z ust. 3.1, zamawiający powinien to zaznaczyć         w zamówieniu. Dostawa Produktów w terminie wskazanym przez zamawiającego, który będzie krótszy niż termin, o którym w ust. 3.1, będzie miała miejsce jedynie pod warunkiem, że MilerMeble przyjmie zamówienie do realizacji niezwłocznie po jego otrzymaniu (w tym przypadku postanowienie par. 2 ust. 2.4 zdanie przedostatnie nie znajduje zastosowania) oraz nastąpi na koszt zamawiającego, który różni się od standardowego kosztu dostawy, o którym mowa w par. 5 ust. 5.4, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia tego kosztu z zamawiającym.

3.3 W zależności od wyboru zamawiającego, zamówione Produkty będą dostarczane za pośrednictwem wybranej przez MilerMeble firmy transportowej pod wskazany przez zamawiającego w zamówieniu adres na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski wymaga indywidualnego uzgodnienia z MilerMeble, co do jej terminu i kosztów.

3.4 MilerMeble nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub błędne wskazanie w zamówieniu danych dotyczących miejsca dostawy              i wynikające stąd skutki.

4. Sprawdzenie Produktów

4.1 Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczanych mu Produktów pod względem ich ilości i jakości (widoczne uszkodzenia)               w momencie dostawy przez firmę kurierską i jest zobowiązany do zaznaczenia stwierdzonych niezgodności ilościowych lub widocznych uszkodzeń Produktów na dokumencie dostawy, które na dokumencie dostawy powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę oraz do zgłoszenia MilerMeble stosownej reklamacji w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy. Brak informacji o stwierdzonej niezgodności ilościowej lub widocznych uszkodzeniach Produktów na dokumencie dostawy, potwierdzonej przez osobę wykonującą dostawę, skutkować może odmową uwzględnienia reklamacji przez MilerMeble, po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

5. Ceny, koszty dostawy i dokumenty potwierdzające zakup

5.1 Produkty będą dostarczane w cenach obowiązujących w dacie złożenia zamówienia, wynikających z aktualnego na dzień złożenia zamówienia cennika MilerMeble, publikowanego na Stronie – widoczne na stronie będą ceny, zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.

5.2 Cena do zapłaty stanowić będzie: iloczyn ilości i rodzaju zamówionych Produktów i obowiązującej ceny opakowań jednostkowych poszczególnych Produktów. Dokładna cena do zapłaty oraz koszt dostawy będą podane przed złożeniem zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będą potwierdzone w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Produktów.

5.3 Do cen Produktów zostanie każdorazowo doliczony koszt brutto dostawy Produktów.

5.4 Koszt dostawy zamówionych Produktów zależy od rodzaju i wielkości zamówienia oraz wybranej przez zamawiającego formy dostawy.

5.4 MilerMeble oferuje rabaty dla stałych klientów.

6. Zapłata za zamówiony towar

6.1 W zależności od wyboru zamawiającego, cena Produktów i koszty dostawy będą płatne w jeden z następujących sposobów:
a) przelew bankowy online.

6.3 Płatności przelewem bankowym online są dostępne za pośrednictwem stron bankowych oraz systemu Przelewy24.

6.4 Zapłata przelewem bankowym online, przy składaniu zamówienia przez Internet, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi na Stronie. Wysyłka Produktów ma miejsce po otrzymaniu zapłaty przez MilerMeble.

6.5 Płatność przelewem powinna nastąpić na rachunek bankowy MilerMeble wskazany na Stronie na dokumencie potwierdzającym zakup. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego MilerMeble kwotą wynikającą z dokumentu potwierdzającego zakup.

7. Odpowiedzialność MilerMeble za wady Produktów

7.1 MilerMeble zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. MilerMeble ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2 We wszelkich sprawach dotyczących działania, utrzymania produktów MilerMeble, należy kontaktować się z MilerMeble pod adresem mailowym info@milermeble.pl

7.3 Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji składane / podnoszone przez zamawiających będą rozpatrywane w ciągu siedmiu dni, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem powyższych zapisów.

7.4 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność MilerMeble z tytułu rękojmi.

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

8.1 Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie MILER MEBLE Mariusz Miler, Malichów ul. Polna 1, 46-380 Dobrodzień o numerze NIP: 5761438238.

8.2 Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kliku z poniższych w celów:
a) Wykonania zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c „RODO”);
b) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MilerMeble (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
c) Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów, odpowiedzi za przesłane zapytania, przygotowywania ofert (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

8.3 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 
a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym MilerMeble powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

8.4 MilerMeble realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8.5 Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”; 

8.6 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

8.7 Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – zamówienie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

9. Odpowiedzialność

9.1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

9.2 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9.3 Reklamacje można rozpatrywać mailowo poprzez wysłanie wiadomości wraz z załączonym zdjęciem produktu na adres: info@milermeble.pl

10. Postanowienia końcowe

10.1 O ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność MilerMeble z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży/dostawy Produktów jest ograniczona do wartości netto zamówionych Produktów, a odpowiedzialność MilerMeble za szkody pośrednie, uboczne lub wtórne (nawet, jeśli MilerMeble było świadome możliwości ich wystąpienia), jakie mogą powstać w związku z Produktami, ich używaniem, sprzedażą lub korzystaniem ze Stron jest wyłączona.

10.2 MilerMeble nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane okolicznościami od MilerMeble niezależnymi, w szczególności okolicznościami o charakterze siły wyższej.

10.3 OWS podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosowane będą przepisy prawa polskiego a zwłaszcza kodeks cywilny. Obowiązuje jurysdykcja sądów polskich.

11. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

11.1 Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyn.

11.2 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1

11.3 Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi punkt 11.5 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe

11.4 W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi / Konsumentowi – Przedsiębiorcy        na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

11.5 Poniżej przedstawiamy wzór listu w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………